Informacja o jednostce
Struktura organizacyjna
Zakres działania
Praca w COP
Zamówienia publiczne
Konkursy

Ogłoszenia o naborze do pracy w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w roku 2018
Niezbędne dokumenty:


Nr
Nabór na
stanowisko
Wynik
naboru
Data
publikacji
Data
ważności
1/2018od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Realizacji i Rozliczeń
18.01.201831.01.2018
2/2018od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Kontroli Projektów
18.01.201831.01.2018
3/2018od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Wyboru Projektów
18.01.2018
31.01.2018
4/2018od podinspektora do głównego specjalisty w Zespole Promocji
18.01.201831.01.2018
5/2018od podinspektora do specjalisty w Zespole Konsultantów
25.01.201805.02.2018
6/2018od podinspektora do głównego specjalisty w Zespole Promocji
12.02.201826.02.2018
7/2018od podinspektora do specjalisty w Wydziale Realizacji i Rozliczeń
18.02.201805.03.2018
8/2018od podinspektora do specjalisty w Wydziale Księgowości i Płatności
28.02.201814.03.2018
9/2018od podinspektora do specjalisty w Zespole Konsultantów
12.03.201826.03.2018
10/2018od podinspektora do specjalisty w Wydziale Księgowości i Płatności
15.03.201829.03.2018
11/2018od podinspektora do specjalisty w Wydziale Kontroli Projektów
26.03.201818.04.2018
12/2018od podinspektora do specjalisty w Zespole Konsultantów
23.04.201807.05.2018
13/2018od podinspektora do specjalisty w Wydziale Księgowości i Płatności
27.04.201811.05.2018
14/2018od podinspektora do specjalisty w Zespole Konsultantów 14.05.201824.05.2018Do dokumentów wymaganych od kandydata należą w szczególności:
 1. CV wraz z listem motywacyjnym,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe (pożądane) uprawnienia lub znajomość języka obcego,
 5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie
  o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kserokopię dowodu osobistego,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne lub kserokopię posiadanego aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,
 8. oświadczenie o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, w tym umyślne przestępstwo skarbowe
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922),
 10. kserokopie dokumentów potwierdzające niepełnosprawność, jeśli kandydat chce skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).

Zarządzenia Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy:
 • 3/12 Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z dnia 18 czerwca 2012 r.
  w sprawie przyjęcia "Procedury naboru kandydatów do pracy w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy"

Podmiot udostępniający informację Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Osoba odpowiedzialna za treść Michał Szcześniewski
Osoba publikująca treść Michał Szcześniewski
Data i godzina wprowadzenia informacji 18.01.2018 09:50
Data i godzina ostatniej modyfikacji 14.05.2018 15:26
 
COP © 2008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013