Informacja o jednostce
Struktura organizacyjna
Zakres działania
Praca w COP
Zamówienia publiczne
Konkursy

Ogłoszenia o naborze do pracy w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w roku 2008
Nr
Nabór na  
stanowisko
Lista
kandydatów
Wynik
naboru
Data
publikacji
Data
ważności
29/2008 od inspektora do głównego specjalisty w Wydziale ds. Wyboru Projektów 18.12.2008 09.01.2009
28/2008 od inspektora do głównego specjalisty w Wydziale ds. Organizacyjno - Administracyjnych 08.12.2008 22.12.2008
27/2008 od inspektora do głównego specjalisty w Wydziale ds. Organizacyjno-Administracyjnych 19.11.2008 03.12.2008
26/2008 od inspektora do głównego specjalisty w Wydziale ds. Wyboru Projektów 03.11.2008 17.11.2008
25/2008 od inspektora do głównego specjalisty w Wydziale ds. Kontroli Projektów 01.10.2008 15.10.2008
24/2008 od inspektora do głównego specjalisty w Wydziale ds. Wyboru Projektów 29.09.2008 13.10.2008
23/2008 od inspektora do głównego specjalisty w Zespole ds. Płatności 25.09.2008 09.10.2008
22/2008 od inspektora do głównego specjalisty w Wydziale ds. Wyboru Projektów 26.08.2008 09.09.2008
21/2008 inspektora w Zespole ds. Płatności 26.08.2008 09.09.2008
20/2008 od inspektora do głównego specjalisty w Wydziale ds. Kontroli Projektów 26.08.2008 09.09.2008
19/2008 od podinspektor do inspektora w Wydziale ds. Organizacyjno - Administracyjnych 22.07.2008 05.08.2008
18/2008 inspektora w Wydziale Księgowości Wewnętrznej 22.07.2008 05.08.2008
17/2008 inspektora w Zespole ds. Płatności 22.07.2008 05.08.2008
16/2008 od podinspektorów do głównych specjalistów w Wydziale ds. Wyboru Projektów   22.07.2008 05.08.2008
15/2008 od inspektora do głównego specjalisty w Wydziale ds. Informacji i Promocji 22.07.2008 05.08.2008
14/2008 od podinspektora do inspektora ds. Obsługi Sekretatiatu   17.07.2008 31.07.2008
13/2008 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale ds. Informacji i Promocji 15.05.2008 30.05.2008
12/2008 od podinspektorów do głównych specjalistów w Wydziale ds. Wyboru Projektów 16.05.2008 30.05.2008
11/2008 Głównego specjalisty w Wydziale ds. Informacji i Promocji 10.04.2008 24.04.2008
10/2008 od podinspektora do inspektora w Zespole ds. Informatyki i Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych
04.04.2008 18.04.2008
9/2008 Inspektora ds. kadr w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym 04.04.2008 18.04.2008
8/2008 Od podinspektorów do głównych specjalistów w Wydziale ds. Wyboru Projektów 26.03.2008 10.04.2008
7/2008 Od podinspektor do inspektora ds. Obsługi Sekretariatu 26.03.2008 10.04.2008
6/2008 Od podinspektorów do głównych specjalistów w Wydziale ds. Monitoringu, Finansów i Sprawozdawczości 26.03.2008 10.04.2008
5/2008 Od podinspektorów do głównych specjalistów w Wydziale ds. Kontroli Projektów 26.03.2008 10.04.2008
4/2008 Od podinspektorów do głównych specjalistów
w Zespole ds. Płatności
26.03.2008 10.04.2008
3/2008 Inspektor ds. płac 12.03.2008 26.03.2008
2/2008 Inspektor ds. kadr 12.03.2008 26.03.2008
1/2008 Inspektor ds. finansowo-księgowych 12.03.2008 26.03.2008Do dokumentów wymaganych od kandydata należą w szczególności:
 1. CV wraz z listem motywacyjnym,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe (pożądane) uprawnienia lub znajomość języka obcego,
 5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie
  o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopie z pierwszych trzech stron dowodu osobistego, albo kserokopię nowego dowodu osobistego,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej i korzystaniu
  z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub kserokopię posiadanego aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne, oświadczenie o nie byciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie
  z dnia 17.12.2004r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 ze zm.),
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Zarządzenia Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy:
 • 1/2008 z dnia 12.03.2008 r. w sprawie wprowadzenia procedur naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, których zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy o pracę w COP

Niezbędne dokumenty:


Podmiot udostępniający informację Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Osoba odpowiedzialna za treść Michał Szcześniewski
Osoba publikująca treść Grzegorz Banasiak
Data i godzina wprowadzenia informacji 12.03.2008 11:00
Data i godzina ostatniej modyfikacji
 
COP © 2008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013